Velamsund naturreservat

Velamsund naturreservat finns beläget i Nacka kommun i Boo socken. Med sina 700 hektar är naturreservatet ett av kommunens största. Reservatet grundades 1992 med det angivna syftet att säkerställa ett frilufts- och rekreationsområde inom kommunen. Namnet Velamsund härstammar från lantegendomen med samma namn, som existerade på området mellan 1790-1978.

I reservatet ingår ett 14 hektar stort område vigt åt Natura2000-projektet, vars syfte är att bevara den biologiska mångfalden i naturen. Dessutom finns det tre vattenområden – Insjön, Velamsundsviken och Koviksträsk – inom reservatets område. Inom detta område lever ett antal ovanliga arter och dessa skyddas genom regler som satts upp för besökare i området. I reservatet finns också en del motionsmöjligheter för besökare.

  • Velamsund är ett naturreservat beläget i Nacka kommun
  • I reservatet lever flera ovanliga arter
  • Många aktiviteter finns tillgängliga i området

Velamsunds djur och natur

Inom Velamsunds område har åkermark tidigare odlats i stor utsträckning. Spår av denna tidigare odlingsverksamhet kan ses i Velamsunds dalar och en del av denna tidigare åkermark hålls fortsättningsvis öppen genom bete. Träd som växer på området inkluderar ekar, hasselträd och granar. Främst koncentreras växtligheten till tidigare odlingsområden och områden mellan odlingsmark och skog. Området kännetecknas vidare av parker och trädgårdar. Det finns lämningar av flera hundra års trädgårdsskötsel inom området. Växtarter som kan skådas i parkerna är schersmin, rosenhallon och olika ädelbarrträd med mera. I parkerna växer även äppel- och päronträd. Som besökare i naturreservatet kan du beskåda den vackra naturen på villkor att ingen skada åsamkas de arter som lever där.

Den mångfaldiga naturen i Velamsund innebär att ett flertal olika djurarter kan bosätta sig i reservatet. Det finns flera olika fågelarter som främst lever i anslutning till de lövrika ängsområdena. Exempel på fågelarter som kan beskådas i Velamsund är fiskgjuse, kattuggla, nötväcka, talgoxe, gräsand, havsörn och strömstare. En del insekter som livnär sig på död ved har även de bosatt sig i reservatet. Här finns också hästar för allmän beskådning vid ridhusets hagar på reservatets område. Vid besök i reservatet får du som besökare gärna se på de djur som lever och rör sig där, vilket ofta är en fin upplevelse, då flera arter är tämligen ovanliga.

Regler för allmänheten

Som besökare vid Velamsunds naturreservat gäller det att följa de regler som finns till för att skydda floran och faunan i området. Det är inte tillåtet att ta med sig hund om hunden inte är kopplad eller på annat sätt störa eller skrämma djuren i reservatet. Det är inte heller tillåtet att tälta eller elda, med undantag för grillning vid särskilt angivna platser. Landstigning vid Fårholmen bör inte ske under perioden 1/4-15/7. Naturligtvis bör du som besökare visa respekt för djur- och växtlivet i reservatet genom att avstå från att avsiktligen skada något som finns där, vare sig det gäller växter eller andra föremål i parken.

I vissa fall kan undantag från reglerna beviljas. Exempelvis gäller inte kravet att hundar måste vara kopplade vid brukshundsklubbens övningar eller tävlingar, men i detta fall ska du som är hundägare ha ett tillstånd av reservatsförvaltare och jakträttsinnehavare. Vissa andra av Naturskolans verksamheter kan också innebära ett undantag från en eller flera regler. Om du som privatperson vill ägna dig åt något som inte tillåts enligt reglerna kan du i undantagssituationer beviljas dispens för dina aktiviteter. Denna dispens beviljas dock inte för aktivitet som strider mot naturreservatets huvudsakliga syfte. Som huvudprincip gäller att dispens beviljas om aktiviteten underlättar friluftslivet inom reservatet och en kompensation kan krävas i vissa fall även om dispens beviljas.

Aktiviteter för besökare

I Velamsunds naturreservat finns ett antal vandringsleder om du är intresserad av motion. Det finns exempelvis ett elljusspår som är 2,5 kilometer långt och dessutom går den så kallade Booleden genom området. I anslutning till gårdsområdet finns en badplats och en liten lekplats för barn, liksom en stuga där du kan ta dig en välförtjänt paus och äta din medhavda mat. På våren anordnar Nacka naturskola morgonvandringar för fågelintresserade besökare, så om du är intresserad av att få en glimt av det rika fågellivet i reservatet kan det vara värt att delta i en sådan vandring. Nacka ridklubb har också verksamhet i området om en ridtur verkar lockande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *